Monthly Archives: ژانویه 2014

  • 0

آشنائی با ساختمان و عملکرد بینی

anatomi-png

آشنائی با ساختمان و عملکرد بینی

بینی شما محافظ ریه تان است

نگاهی کوتاه به ساختار و کارکرد دستگاه تنفسی

“Read More”


  • 0

آناتومی بینی

anatomi-png

آناتومی یا تشریح به معنای مطالعه ساختمانی اندامهای تشکیل دهنده بدن موجودات است. بینی (Nose) اولین قسمت گذرگاه تنفس است. بینی شکل هرم‌القاعده را دارد که قسمت فوقانی آن استخوانی و قسمت تحتانی آن غضروفی است. حفره‌های بینی ، هوا را قبل از رسیدن به ریه‌ها صاف ، گرم و مرطوب می‌سازند.

“Read More”